Билките в България

България е сравнително малка страна с площ от 111 000 кв. км, но е богата на растително разнообразие.

Има данни, че общият брой на растения възлиза на около 7835 вида.

Главната причина за богатството на българската флора, в сравнение с други страни са благоприятния релеф и почвено-климатични условия на България.

В нашата флора се срещат отделни растителни видове, останали от предишни геологични епохи, с ограничено разпространение, които се наричат палеоендемити. Те са добре обособени, неизменчиви, без близки родственици. Такива са силивряка (Haberlea rhodopensis), сръбската рамонда (Ramonda serbica) и др.

Растения, които се срещат само в строго определен район в света се наричат ендемиди. Върху територията на България техния брой е над 170 вида покритосеменни растения.

Използване на лечебните растенията в БЪЛГАРИЯ

В народната медицина приложение намират около 500-600 лечебни растения.

За нуждите на фармацевтичната промишленост, фитотерапията и за износ, се прилагат най-често около 300 вида.